Co je karnismus?

Poznámka: Anglické slovo carnism nemá v češtině ustálený výraz a tento text je pravděpodobně vůbec prvním pokusem toto slovo do českého prostředí přinést, proto je výraz carnism modifikován na karnismus (podobně jako v polštině); doslovným překladem by bylo slovo „masožroutství“, které ale primárně nese negativní konotace.

Karnismus je neviditelný systém víry či ideologie, která si na lidech vymiňuje, aby jedli jistá zvířata. Karnismus je v podstatě opakem vegetariánství a veganství; „carn“ (vyslovováno /ˈkɑrn/ – pozn. překl.) znamená „maso“ nebo „z masa“ a „ismus“ označuje systém víry. Většina lidí nahlíží na jedení zvířat jako na danou věc, spíše než jako na volbu; v kulturách po celém světě, ve kterých je běžné jedení masa, lidé typicky nepřemýšlejí o tom, proč považují maso některých zvířat za ohavné a maso jiných zvířat za chutné, nebo proč zvířata jedí vůbec. Ale pokud jedení zvířat není nezbytné pro přežití, což je případ většiny dnešního světa, pak je to volba – a volby vždy pramení z víry.

Uznáváme, že nejedení zvířat pramení ze systému víry; však také vegetariánství bylo poj­menováno už před staletími. Stejně tak nemluvíme o vegetariánech a vegetariánkách jako o těch, kteří a které „jedí rostliny“, protože chápeme, že jedení rostlin odráží základní ideologii, ve které je konzumace zvířat považována za neetickou a nevhodnou. Leč o „nevegetariánech“ mluvíme jako o „těch, kteří jedí maso“ jakoby akt jedení masa byl odloučený od systému víry, jako kdyby vegetari­áni a vegetariánky byli těmi jedinými, kteří přinášejí svou víru k jídelnímu stolu. Nicméně, důvod, proč mnoho lidí jí prasata, ale ne třeba psy, je ten, že opravdu mají systém víry, když přijde na je­dení zvířat.

Proč tedy nebyl karnismus až dosud pojmenován? Jeden důvod by byl ten, že je prostě jednodušší připustit existenci těch ideologií, které nespadají do hlavního proudu. Nicméně mnohem významnějším důvodem je to, že karnismus je převládající ideologií – ideologií tak rozšířenou a za­kořeněnou, že její principy jsou považovány za součást selského rozumu – „tak, jak věci prostě jsou“ – spíše než sada široce přijímaných názorů. Karnismus je také násilnickou a vykořisťovatel­skou ideologií; je organizován okolo intenzivního, rozsáhlého a zbytečného násilí a vykořisťování směřovaného na zvířata. Dokonce i produkce takzvaného „BIO“ masa (a dalších živočišných pro­duktů), bezvýznamný to zlomek v dnešní produkci masa, zvířata vykořisťuje a často se neobejde bez brutality. Zásady karnismu jsou v rozporu se základními hodnotami většiny lidí, kteří by jinak stěží ochotně podporovali vykořisťování jiných, nebo by promíjeli násilí vůči jiným vnímajícím by­tostem. Proto se karnismus, jako jiné násilné a vykořisťující ideologie, musí skrývat, aby si zajistil součinnost lidí; bez podpory veřejnosti by systém zkolaboval.

Všežravci, masožravci a karnisté

Stejně jako je „masožrout“ (ten nebo ta, který/á přijímá maso – pozn. překl.) nepřesný a za­vádějící výraz používaný k popisu těch, kteří nejsou vegetariány a vegetariánkami, stejně nevhodně jsou užívány výrazy „všežravec“ a „masožravec“. Tyto výrazy posilují předpoklad, že jedení zvířat je přirozené, což je jeden z nejzakořeněnějších a nejzávažnějších mýtů používaných k ospravedlně­ní karnismu. Výrazy „všežravec“ a „masožravec“ popisují jedincovy fyziologické dispozice, spíše než jeho či její ideovou volbu: všežravec je zvíře, ať už lidské nebo mimo­‑lidské, které může trávit jak rostlinnou tak živočišnou potravu, zatímco masožravec je zvíře, které k přežití potřebuje přijí­mat maso.

Z důvodů zmíněných výše je slovo „karnisté“ tím nejvhodnějším termínem k popisu těch, kteří jedí zvířata. Výraz „karnisté“ není zamýšlen jako pejorativní; jeho význam je pouze popisný, popisuje někoho, kdo koná v souladu se zásadami karnismu – stejně jako na příklad slova „kapitalis­ta/ka“, „budhista/ka“, „socialista/ka“ nebo „vitarián/ka“ popisují ty, kteří/é konají v souladu s urči­tou ideologií. Pokud tedy máme název pro vegetariány, dává jenom smysl mít jméno pro ty, jejichž chování reflektuje protikladný systém víry.

„Karnisté“ se nicméně liší od dříve zmíněných „-istů/-istek“ v tom, že většina karnistů si neuvědomuje, že jsou karnisty a to proto, že karnismus je neviditelný. Ve skutečnosti, mnoho lidí je bezděčnými karnisty; takový je paradox karnistického bytí. A ačkoliv termín „karnista“ byl zvolen jednoduše pro svou faktickou přesnost, tento termín může být vnímán jako urážlivý – snad proto že na nějaké úrovni lidé považují zbytečné porážení a konzumaci zvířat za urážlivé.

Karnistické obrany

Ideologie jako je například karnismus se drží při životě tím, že nás učí nemyslet a necítit, když následujeme jejich příkazy a jedním z hlavních způsobů, kterým toho dosahují, je užití sady obranných mechanismů, které fungují jak na společenské tak na psychologické úrovni. „Karnistické obrany“ skrývají rozpory mezi našimi hodnotami a chováním, dovolujíce nám dělat výjimky vůči tomu, co bychom normálně považovali za etické.

Hlavní obrannou složkou tohoto systému je neviditelnost a hlavním důvodem proč tato ideologie zůstává neviditelná je to, že zůstává nepojmenovaná: pokud ji nepojmenujeme, neuvidíme ji a pokud ji neuvidíme, nemůžeme o ní mluvit, či ji zpochybnit. Nejenom ideologie samotná, ale i její oběti jsou neviditelné: triliony hospodářských zvířat, které jsou „z dohledu“ a tím, příhodně, i mimo veřejné vědomí; zhoršující se stav životního prostředí; vykořisťovaní a časté týraní pracovní­ků zpracovávajících maso a pracovníků na jatkách; lidští konzumenti masa, kteří se vystavují riziku některých z těch nejzávažnějších nemocí průmyslového světa a ti, kterým bylo dáno, aby přerušili své spojení, psychologicky i emocionálně, s pravdivým prožíváním jedení zvířat.

Ale neviditelnost je pouze první linií obrany karnistické pevnosti; pravdu není možné úplně zatemnit. Takže když neviditelnost nevyhnutelně zaklopýtá, systém potřebuje zálohu. Proto nás karnismus učí, abychom ospravedlňovali jedení zvířat a dělá to tak, že prezentuje mýty o mase (a o dalších živočišných produktech) tak, jako by to byla fakta o mase. Karnismus propaguje Tři ospravedlňující N: jedení zvířat je normální, přirozené (anglicky natural – pozn. překl.) a nezbytné. Tato Tři N jsou institucionalizována – jsou přijímána a udržována všemi hlavními společenskými institucemi od rodiny po stát – a asi to nebude příliš překvapivé, že se jich po celou historii bylo dovoláváno, aby ospravedlnily jiné násilné a vykořisťující ideologie (např. otroctví, mužskou domi­nanci, atd.).

Karnismus se také brání tím, že překrucuje naše vnímání masa a zvířat, která jíme, takže se cítíme dostatečně příjemně, abychom je konzumovali. Například jsme vedeni k tomu, abychom na hospodářská zvířata pohlíželi jako na objekty (např. o kuřeti mluvíme jako o něčem spíše než jako o někom) a jako na abstrakce, kterým chybí jakákoliv individualita nebo osobnost (např. prase je pra­se a všechna prasata jsou stejná) a vytváříme si ve svých myslích rigidní kategorie tak, abychom mohli přechovávat velice rozdílné pocity a chování vůči různým druhům (např. hovězí je chutné a psí maso je odpudivé; krávy jsou na jedení a psi jsou naši přátelé).

Je zde množství jiných obranných linií, které se překrývají a dále podporují ty zde zmíněné, ale všechny obranné linie slouží jedinému cíli: blokaci našeho povědomí a empatie, když přijde na hospodářská zvířata a produkty získané z jejich těl. Pokud máme povědomí o karnistických obranách, jsme méně zranitelní vůči jejich vlivu; díky tomu jsme schopni vykročit ze systému a po­dívat se na problém jedení zvířat našima vlastníma očima, spíše než skrz čočky karnismu.

2 thoughts on “Co je karnismus?

  1. QEntity

    Čánek je směsí zaslepené ideologie, nekonečné hlouposti a totální neznalosti základních souvislostí.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s